ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

stáhnout poučení ve formátu pdf
stáhnout formulář (pdf) pro odstoupení od smlouvy


1. Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy  

Podle § 1829 odst. 1 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů. Tato lhůta se počítá ode dne převzetí zboží do okamžiku odeslání písemného odstoupení dodavateli (potvrzení pošty, případně datové schránky). Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu prodejna@prosport.cz nebo osobně (ovšem v textové podobě) v provozovně dodavatele Prosport Praha s.r.o., Praha 4, Ke Mlýnu 1. Formulář odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení na www.prosportshop.cz. Dodavatel neprodleně po obdržení odstoupení od kupní smlouvy potvrdí přijetí odstoupení spotřebiteli.

Spotřebitel je povinen (§ 1831 NOZ) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat nebo předat dodavateli zboží, které od něho obdržel. Dopravní náklady na vrácení dodaného zboží zpět dodavateli hradí kupující. Zboží zaslané zpět dodavateli by mělo být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Odpovídá-li zboží výše uvedeným podmínkám (nepoškozené, kompletní) vrátí dodavatel spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, jakým je přijal, případně jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel vyslovil souhlas. Jestliže spotřebitel zvolil při nákupu jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu (poškozené, nekompletní), je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vystaví dobropis (s kopií) na již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel poukáže finanční prostředky na účet kupujícího neprodleně po obdržení podepsané kopie dobropisu. K vrácení finančním prostředků může dojít na žádost kupujícího i v hotovosti na prodejně. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2. Právo dodavatele na odstoupení od kupní smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

3. Vysvětlivky:

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů nepopisuje práva spotřebitele z důvodů vadného plnění, která jsou popsána v samostatné části kupní smlouvy.

Lhůta (14denní) na odstoupení od kupní smlouvy poskytuje spotřebiteli dostatečný časový prostor na posouzení toho, zda daný výrobek opravdu chce, zda mu vyhovuje jeho velikost, barva apod. Výrobek si může v domácích podmínkách odzkoušet, nikoli však nosit a běžně užívat. Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 0002 0869, internetová adresa: http://www.coi.cz.