GA SEAM GRIP +WP 2x7g
GA SEAM GRIP +WP 2x7gGA SEAM GRIP +WP 2x7gGA SEAM GRIP +WP 2x7g

GA SEAM GRIP +WP 2x7g

Vaše cena s DPH
11,75 €
Vaše cena bez DPH
9,71 €
11,75
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
11541-011
EAN
021563115413

 

Množstevní slevy

24 kus
2%
96 kus
10%
192 kus
20%


SEAM GRIP+WP je lepidlo na báze polyuretánu na opravu ľahkých a membránových tkanín. Zo skupiny SEAM GRIP / AQUASURE má najnižšiu viskozitu a vytvára tenkú vrstvu PU gumy, ktorá je samonosná, pružná a ohybná. Lepidlo je dokonale vodotesné. Umožňuje lepenie bez záplat, lepenie na tupo a tiež rekonštrukciu chýbajúceho materiálu v otvore s priemerom do 20 mm.
Návod na použitie: Nanášajte priamo z tuby, vytvrdne do 2 hodín, polymerizuje do plnej štrukturálnej pevnosti za 12-24 hodín. CURE ACCELERATOR možno použiť ako urýchľovač. Prostredie s vysokou relatívnou vlhkosťou (90-100 %) pri teplotách nad 20 °C výrazne urýchľuje polymerizáciu.

Bezpečnostné informácie:
NEBEZPEČENSTVO

Obsahuje xylén, 4,4-metyléndifenyl diizokyanát, tosyl diizokyanát
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia, nefajčite. Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. V prípade dýchacích ťažkostí: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. V prípade požiaru: Na uhasenie použite vodný sprej, práškový hasiaci prístroj, penu, oxid uhličitý. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade.
Balenie: 2x tuby so obsahom 7 g

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty